Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια Nike pf Samothrace and the Kabeirian Mysteries" Βιολέττα Μαράντου-Παυλέα

Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια
Nike pf Samothrace and the Kabeirian Mysteries
Βιολέττα Μαράντου-Παυλέα
ISBN 978-960-382-390-2
Αρ. Σελίδων 224
Τιμή: 19,09 με Φ.Π.Α
Αθήνα 2020


Το βιβλίο «Η Νίκη της Σαμοθράκης και τα Καβείρια Μυστήρια» ρίχνει φως στο δύσκολο θέμα των Καβείριων Μυστηρίων που, λόγω των λιγοστών σωζόμενων μαρτυριών από την αρχαιότητα, δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς. Η συγγραφέας Βιολέττα Παυλέα, στηριγμένη στην προσωπική της εξοικείωση με θέματα εσωτερισμού και στην ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε σε πλήθος αρχαίων και νεότερων κειμένων, μαρτυριών και πηγών, προχωρά σε μια πρωτότυπη ερμηνεία της ουσίας των Καβείριων Μυστηρίων ως μιας εμπειρίας αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης. Η πολυετής μελέτη και προσπάθεια της συγγραφέως διαφαίνεται μέσα από την πληρότητα του έργου, την αναφορά πλήθους πηγών και την πλούσια βιβλιογραφία που συνοδεύει το κείμενό της και που παρέχει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. Το κείμενο της μελέτης για τα Καβείρια Μυστήρια συνοδεύεται από ένα ποίημα για τη μορφή της Νίκης της Σαμοθράκης, η οποία ήταν και αυτή που ενέπνευσε τη συγγραφέα στη δύσκολη πορεία της μελέτης των Καβείριων Μυστηρίων.

Το βιβλίο κυκλοφορεί συνοδευόμενο από την αγγλική μετάφρασή του, υλοποιώντας το όραμα της συγγραφέως να μεταδοθεί η σημαντική αυτή γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Βιο­λέτ­τα Παυ­λέ­α εί­ναι ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια-σύμ­βου­λος προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης και συγ­γρα­φέ­ας βι­βλί­ων ε­σω­τε­ρι­κής ψυ­χο­λο­γί­ας και συ­νει­δη­τό­τη­τας. Α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο ψυ­χο­λο­γί­ας α­πό το Κολ­λέ­γιο Αν­θρω­πι­στι­κών Ε­πι­στημών (The Athens College of Arts). Ο­λο­κλή­ρω­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Institution for Counseling & Psychological Studies (ICPS) και α­πέ­κτη­σε με διά­κρι­ση τον τί­τλο Μ. Sc. στην Προσω­πο­κε­ντρι­κή - Συμ­βου­λευ­τι­κή ψυ­χο­θε­ρα­πεί­α α­πό το University of Strathclyde, UK.
Α­πό το 1990 έ­ως και το 2005 ε­ντρύ­φη­σε στον το­μέ­α της ε­σω­τε­ρικής ψυ­χο­λο­γί­ας και ψυ­χο­λο­γί­ας βά­θους, με πλή­θος βιω­μα­τι­κών σε­μι­ναρί­ων δί­πλα στον πνευ­μα­τι­κό δά­σκα­λο με­τα­φυ­σι­κής Γε­ώρ­γιο Βου­λού­κο, ενώ ε­κεί­νο το διά­στη­μα υ­πήρ­ξε ε­ρευ­νή­τρια της φι­λο­σο­φί­ας και δα­σκάλα της γιό­γκα.
Έ­χει πο­λυε­τή συγ­γρα­φι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε πε­ριο­δι­κά φι­λο­σο­φι­κού, με­τα­φυ­σι­κού και ψυ­χο­λο­γι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου, εί­ναι συγ­γρα­φέ­ας σει­ράς βι­βλί­ων πνευ­μα­τι­κής συ­νειδη­τό­τη­τας και ποι­η­τι­κών συλ­λο­γών, ε­νώ έ­χει υ­πάρ­ξει ει­ση­γή­τρια δια­λέ­ξε­ων α­ντί­στοι­χων θε­μά­των. Κε­ντρι­κό α­ντι­κεί­με­νο της ερ­γα­σί­ας της α­πο­τε­λεί πά­ντα η με­λέ­τη της ψυ­χής, κα­θώς και η α­νά­πτυ­ξη και αυ­το­πραγ­μά­τω­σή της. Έ­χο­ντας α­σχο­λη­θεί ε­πί σει­ρά ε­τών με τη σκέ­ψη του Γιουν­γκ, ερ­γά­στη­κε ως σύμ­βου­λος ο­μά­δων προσωπ­ι­κής α­νά­πτυ­ξης, ε­νώ σή­με­ρα ερ­γά­ζε­ται ως σύμ­βου­λος-ψυ­χο­θε­ρα­πεύ­τρια της προ­σω­πο­κε­ντρι­κής προ­σέγ­γι­σης.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ "Στο τελείωμα της μέρας Mία αληθινή ιστορία" Αναστασία Σουσώνη


Στο τελείωμα της μέρας
Mία αληθινή ιστορία
Kείμενα: Αναστασία Σουσώνη
Χρον. Έκδοσης: 2020
Κ.Β.: 2694
ISBN: 978-618-5404-15-4
Σχήμα: 14Χ21
Σελίδες: 56
Τιμή: 10

Όταν φτάσεις στο τέρμα,
δύο επιλογές έχεις:
Ή να πέσεις ή να σηκώσεις
τα μάτια σου ψηλά
στον ουρανό.

Πόνος, µοναξιά. Κι όλα αυτά σε µικρή ηλικία. Τι κάνεις όταν όλες σου οι ελπίδες σβήσουν; Τι κάνεις όταν όλες οι δυνάµεις σου σε εγκαταλείψουν; Περίµενε Ιόλη, περίµενε λίγο, όχι, µην το κάνεις αυτό, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Υπάρχει κι άλλος ένας δρόµος που ως τώρα δεν τον φανταζόσουν, παρά µόνο σε κάποια τρελά παραµύθια όταν διάβαζες µικρή και κάπου, κάπως, µέσα σου ήξερες, ότι υπάρχει στ’ αλήθεια αυτός ο κόσµος... Τώρα είναι η στιγµή. Σήκωσε τα µάτια σου ψηλά και κάνε ένα βήµα πίσω. Άλλωστε, ένα «περίµενε» η ζωή µας όλη, Ιόλη... Θα ζήσεις, στο υπόσχοµαι! Ένα βιβλίο αφιερωµένο στα διαχρονικά προβλήµατα µεταξύ των παιδιών και των γονέων. Μια αληθινή ιστορία µέσα στην οποία η χάρις του οσίου πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου υπήρξε καταλυτική αλλάζοντας την ζωή µιας ακόµη νέας κοπέλας της σύγχρονης εποχής.

H συγγραφέας - Αναστασία Σουσώνη
Η Αναστασία Σουσώνη γεννήθηκε και µεγάλωσε στα δυτικά προάστια της Αθήνας.
Σπούδασε στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και εργάστηκε στον χώρο της τυπογραφίας, της γραφιστικής και της επιµέλειας εντύπων.
Ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε τη φωτογραφία, καθώς και µε τον εθελοντισµό για την υποστήριξη του µητρικού θηλασµού και του φυσικού τοκετού µετά από καισαρική.
Έχει γράψει και επιµεληθεί το βιβλίο Η αγία Περπέτουα και οι συν αυτή µαρτυρήσαντες.
Είναι παντρεµένη µε τον ∆ηµήτρη Τσίρο, έχουν τρία παιδιά και κατοικούν στη Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ "ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ και η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το πρώτο βιβλίο για το σώμα και τη δημιουργία της ζωής" Meg Hickling


ΜΕΓΚ ΧΙΚΛΙΝΓΚ
ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ και η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το πρώτο βιβλίο για το σώμα και τη δημιουργία της ζωής
Εικονογράφηση: Κιμ Λα Φέιβ
Μετάφραση: Στέλλα Κάσδαγλη
ISBN 978-960-382-397-1
Σελίδες: 32
Τιμή: 10,56 με ΦΠΑ
Αθήνα 2020

Από πού έρχονται τα μωρά;
Σε τι διαφέρουν τα αγόρια από τα κορίτσια;
Ποια μέρη του σώματός μας είναι μόνο δικά μας;
Είναι αηδία το σεξ;
Μπορούμε να κάνουμε πλάκες με τα εσώρουχα των φίλων μας;

Η δρ Μεγκ Χίκλινγκ είναι κορυφαία εκπαιδεύτρια στο πεδίο της σεξουαλικής αγωγής και πιστεύει πως, όταν τα μικρά παιδιά αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις γύρω από τα φαινόμενα της ζωής, είναι σημαντικό οι πρώτες απαντήσεις που θα παίρνουν να είναι οι σωστές και να αναλύονται με τρόπο κατανοητό για εκείνα. Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας της, που έχει καλύψει τρεις δεκαετίες εκπαίδευσης σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας, από τον Καναδά έως την Ιαπωνία, η Μεγκ έχει τελειοποιήσει τις εξηγήσεις που δίνει για την επιστήμη του σώματος. Σε αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο, ενώνει τις δυνάμεις της με τον βραβευμένο καλλιτέχνη Κιμ Λα Φέιβ και μαζί αναπαράγουν μία από τις φημισμένες συζητήσεις της γύρω από την επιστήμη του σώματος, σε μια συνηθισμένη τάξη πρώτης δημοτικού, με τη μορφή μιας διασκεδαστικής ιστορίας. Μέσα από αυτήν εξηγεί στα παιδιά ό,τι πρέπει να γνωρίζουν γύρω από τη σεξουαλική ζωή. Όσο για τις πλάκες με τα εσώρουχα, απαγορεύονται!